แนวโน้มการผลิตแผงโซล่าเซลล์ในตลาดโลก

นับตั้งแต่ปี 2545 แนวโน้มการผลิตโซล่าเซลล์ในตลาดโลก ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว การผลิตแผงโซล่าโลกเติบโตเฉลี่ย 48% ต่อปีหรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าทุก 2 ปี เพราะนโยบายการสนับสนุน ของประเทศ ออสเตรเลีย เยอรมัน สเปน กลุ่มยุโรปอื่น อิสราเอล ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ เป็นต้น

 

                การติดแผงโซล่าเซลล์ทั่วโลกในปี 2008 อยู่ที่ 5,559 MW เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 เท่าจากปี ก่อนหน้า ณ สิ้นปี 2551 การติดตั้งสะสมโลกอยู่ที่ 15,200 MW แผนพัฒนาพลังงานทดแทน และ พลังงานทางเลือกไทย 20 ปี (AEDP2015) ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไว้ 6,000 MWW   อย่างไรก็ตามข้อมูลปี 2550 ไทยมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์น้อยเพียง 32 MW หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 ของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า

 

                ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตโซล่าเซลล์ในไทยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยส่งไปยังประเทศในกลุ่มยุโรป สหรัฐฯ ประเทศในแถบเอเชีย อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน และประเทศในแถบตะวันออกกลาง มูลค่าการส่งออกในปี 2551 สูงถึง 39.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​