ดึง 200 หมู่บ้านจัดสรรร่วมขับเคลื่อนโซลาร์ประชาชน

นายสุเมฆ ปัณฑรานุวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย (AEITF) กล่าวว่าเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน (Solar Move ) ภาคประชาชน จะมีการเริ่มนำร่องพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในหมู่บ้านจัดสรรประมาณ 200 โครงการ ประมาณ 10,000 ครัวเรือน ให้มีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อร่วมกันลดภาวะโลกร้อนจากการลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตโดยเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิล ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 75% (ก๊าซธรรมชาติ 58% และถ่านหิน/ลิกไนต์ 17%) เทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนเพียง 10% ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับแผนการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2561-2580 (PDP 2018) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 30% ในปี 2580 ด้วย

 

 

ปัจจุบันราคาแผงโซลาร์ถูกลง 5,000 บาทต่อแผง 300 วัตต์ รวมถึงโซลาร์ประชาชน แม้จะยังเริ่มต้นได้ไม่มาก แต่ยังคงเดินหน้าตามเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มติดตั้งแล้ว ประชาชนยังสามารถสมัครได้ที่เรกูเลเตอร์ และ กกพ. หรือร่วมผลักดันการใช้โซลาร์ให้มากขึ้น เช่น โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในการกระตุ้นให้ครัวเรือนใช้พลังงานทางเลือกที่ประหยัดขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย​

 

 

 

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-421798

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​