2.ตรวจสอบพฤติกรรมและปริมาณการใช้ไฟของอาคารในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง เพื่อนำมาวิเคราะห์หากำลังผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์บนหลังคาที่เหมาะสม ไม่ให้เหลือทิ้งหรือเกินความต้องการ

 

3.สำรวจพื้นที่หลังคาที่จะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา เพื่อพิจารณาขนาดพื้นที่หลังคาที่จะติดตั้งว่ามีขนาดเท่าไหร่เพียงพอหรือไม่กับกำลังผลิตไฟที่ต้องการ รวมถึง วัสดุหรือประเภทของหลังคาเพราะมีผลกับอุปกรณ์ในการติดตั้ง ตลอดจนกระทั่งการรับน้ำหนักของโครงสร้างหลังคาว่าสามารถจะรับน้ำหนักของติดแผงโซล่าเซลล์ซึ่งมีน้ำหนัก 15 กก.ต่อแผ่นได้หรือไม่

 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการสำรวจ พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบว่ามีอาคารที่สูงกว่าหรือไม่ หากว่ามีจะต้องนำมาพิจารณาการออกแบบให้เว้นการติดตั้งในจุดที่มีโอกาสจะโดนเงาของอาคารสูงที่อยู่ข้างเคียงบังแสงอาทิตย์  การเว้นพื้นที่ดังกล่าวจะมีผลกับกำลังผลิตโดยรวม 

4.นำข้อมูลจากการสำรวจ มาวิเคราะห์ และ ออกแบบระบบการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟไม่ให้เหลือทิ้งเกินความต้องการอย่างถูกหลักทางวิศวกรรมไฟฟ้าและโยธาด้วยวิศวกรไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์และวิศวกรโยธาที่มีใบอนุญาตในการออกแบบและเซ็นแบบ

 

5.ประเมินราคาและผลตอบแทนในการลงทุนเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจลงทุน พร้อมทั้งช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการ (หากต้องการ)

 

6.ประเมินหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบรายเดือนและรายปีตลอดช่วงอายุการใช้งานของติดแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี ด้วยระบบ PVSYST และให้การรับประกันหน่วยไฟที่ผลิตได้ตามจำนวนปีที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการ โดยปกติการรับประกันระบบฯและหน่วยไฟที่ผลิตได้จะมีระยะเวลาขั้นต่ำ 2 ปี

 

7.จัดเตรียมแบบการติดโซล่าเซลล์บนหลังคา แบบการเดินสายไฟฟ้า แบบโครงสร้างหลังคา และเอกสารต่างๆเพื่อการขอใบอนุญาต พร้อมทั้งเป็นตัวแทนผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการในการยื่นขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทุกใบกับหน่วยงานราชการ

8.จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาที่ตกลงกันตามใบเสนอราคา อาทิเช่น ติดแผงโซล่าเซลล์

 

รับประกัน 12 ปี  และรับประกันประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของติดแผงโซล่าเซลล์ 25 ปี โดยมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 90%.ในปีที่ 10 และไม่ต่ำกว่า 80%ในปีที่ 25 จัดซื้ออุปกรณ์แปลงไฟหรือ inverter รับประกันอายุการใช้งาน 10 ปีและต่อประกันทุกๆ 5 ปี จนครบอายุการใช้งานสูงสุดได้ 25 ปี  จัดซื้อโครงอลูมิเนียมยึดแผงเข้ากับหลังคา  สายไฟ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

 

9.ควบคุมและบริหารงานติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อการผลิตไฟฟ้าตามที่ได้ออกแบบไว้และได้รับใบอนุญาตด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ที่มีใบอนุญาตในการควบคุมงาน

 

10.ส่งมอบงานการรับติดตั้งโซล่า เซลล์บนหลังคาพร้อมทำการทดสอบไฟที่ผลิตได้ให้จ่ายเข้าระบบไฟฟ้าหลักของโครงการ

 

11.ดูแลหลังการขาย ด้วยการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ราคา อย่างครบวงจร ให้มีประสิทธิภาพการผลิตไฟให้ได้ตามอายุการใช้งาน 25 ปี ด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ ควบคุมและบำรุงรักษาการติดโซล่าเซลล์มาแล้วเป็นอย่างดี

             จึงจะเห็นได้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคานั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการหลายขั้นตอนซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานทั้งสิ้น ฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลในการเลือกบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน

 

             และเพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความสะดวกในการทำงานแบบไร้รอยต่อ ผู้ลงทุนควรเลือกบริษัทติดตั้ง โซล่าเซลล์ ครบวงจร มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้ง มีประสบการณ์อย่างยาวนาน และมีการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร 

9 เคล็ดลับในการเลือกบริษัทติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบครบวงจรมีดังต่อไปนี้

 

  1. รับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจหลัก
  2. มีผลงานน่าเชื่อถือกับบริษัทหรือโรงงานชั้นนำอย่างหลากหลายทั่วประเทศ
  3. มีทีมงานด้านการเงินในการให้คำแนะนำเรื่องการหาแหล่งเงินทุน รูปแบบการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนในการลงทุน ให้ผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการพิจารณา ก่อนตัดสินใจลงทุน
  4. ใช้ทีมงานวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาต มีความเชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์โดยเฉพาะเป็นผู้ออกแบบและคุมงานการติดตั้ง
  5. มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการสนับสนุนในการลงทุนด้านพลังงานทดแทนจากภาครัฐให้กับผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการ
  6. เลือกใช้ติดแผงโซล่าเซลล์ และ อุปกรณ์แปลงไฟ หรือ Inverter ตลอดจนสายไฟและอุปกรณ์ประกอบที่ได้มาตรฐานระดับโลก  มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างยาวนานตลอดอายุการใช้งาน 25 ปี
  7. มีการกำหนดมาตรการณ์ทางด้านความปลอดภัยในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาอย่างชัดเจน
  8. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
  9. มีการรับประกันผลผลิตไฟ และการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วเป็นอย่างดีในเรื่องของการควบคุม บำรุง รักษาระบบตลอดอายุการใช้งาน 25ปี 

 

             ดังนั้นสำหรับเจ้าของโครงการหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ราคาหรือการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา  การเลือกบริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์ ครบวงจร อาจไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินกันที่ราคาเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการต้องตรวจสอบการให้บริการและคุณสมบัติต่างๆของบริษัทฯตามที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน เพื่อความคุ้มค่า คุ้มราคากับการลงทุนในระยะยาว

 

การเลือกบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบครบวงจร

 

              ปัจจุบันการติดโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองได้รับความนิยมมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการประหยัดไฟค่าไฟในระยะยาว ลงทุนต่ำ คืนทุนไว  ดังนั้นเพื่อตอบสนองกับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จึงมีบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนี้อย่างมากมาย ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในด้านราคาและการให้บริการ แต่เนื่องจากสินค้าและ อุปกรณ์หลักส่วนใหญ่จะผลิตมาจากแหล่งเดียวกัน การพิสูจน์ว่าบริษัทไหนดีหรือไม่ดี จึงไม่สามารถวัดได้ที่ราคาของสินค้าและการรับประกันเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนติดตั้งระบบนี้ต้องพิจารณาร่วมด้วยในการคัดเลือกบริษัทรับติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

 

              เบื้องต้นสิ่งแรกที่ผู้ลงทุนต้องรู้คือการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา เป็นเรื่องเทคโนโลยีของระบบพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อายุการใช้งานก็ยาวนานถึง 25 ปี ดังนั้นผู้ลงทุนควรเลือกใช้บริการบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบครบวงจร (one stop service solar EPC) เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง และความสะดวกในการทำงานแบบไร้รอยต่อ ทั้งการบริการก่อนการขายและหลังการขาย ให้ระบบฯผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพที่ดีได้ตลอดอายุการใช้งาน 

 

ข้อควรรู้ในการให้บริการของบริษัทรับเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบครบวงจรมีดังต่อไปนี้

 

1.ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา  ราคา/วัตต์  ข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์ด้านการเงินและการลงทุนจากภาครัฐที่มาจากการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา  และขอบเขตการให้บริการกับผู้ที่สนใจลงทุนหรือเจ้าของโครงการ

 

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​

© 2021 Brilliant POWER Company Ltd., All Rights Reserved.​​

บริษัทติดตั้งโซล่า เซลล์,รับติดตั้งโซล่า เซลล์,ติดโซล่า เซลล์,โซล่า รูฟ

SOLAR ROOFTOP​

One stop service​